『MC/ゲスト』
川島明(麒麟)、土屋太鳳
Travis Japan iri 新しい学校のリーダーズ SHISHAMO
『セットリスト』

Travis Japan『The Show』
iri『渦』
新しい学校のリーダーズ『Freak』
SHISHAMO『中毒』

NHKオンデマンド